O nas

Nasza placówka znajduje się na ulicy Skarbowej 24 w Żaganiu. W budynku mieści się również Żłobek Miejski Nr 1. Misją Przedszkola Nr 3 w Żaganiu jest: tworzenie przedszkola bezpiecznego i przyjaznego, które umożliwia wszechstronny rozwój dzieci oraz dobrze przygotowuje ich do dalszego kształcenia.

Atutami placówki są:

 • lokalizacja z dala od ruchliwych ulic;
 • przyjazny dziecku rozkład budynku;
 • przestronne, jasne, ciepłe sale wyposażone w atestowane, meble, zabawki i pomoce dydaktyczne;
 • możliwość zapisania młodszego rodzeństwa do Żłobka, który ma siedzibę w tym samym budynku;
 • duży i zielony ogród;
 • wykwalifikowany personel współodpowiedzialny za przedszkole;
 • życzliwa atmosfera sprzyjająca zabawie dzieciom i pracy pracownikom;
 • dobra kuchnia – smaczne i urozmaicone posiłki;
 • atrakcyjne zajęcia i uroczystości, w tym bezpłatne zajęcia dodatkowe;
 • bardzo dobra współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 


W przedszkolu funkcjonują 2 oddziały dziecięce, do których uczęszcza 50 dzieci. Do I oddziału uczęszczają dzieci w wieku 3 i 4 lat. Od roku szkolnego 2015/2016 będą przyjmowane również dzieci, które w miesiącu wrześniu 2015 r. będą miały ukończone 2,5 lat. W II oddziale przebywają dzieci w wieku 4 i 5 lat. Przedszkole jest czynne w godzinach od 600 do 1700. Dzieci korzystają z trzech posiłków dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek w kwocie 5,00 zł za osobodzień. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, tj. w godzinach realizacji podstawy programowej od godziny 8.00 -13.00 Placówka pobiera opłatę 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki. W Przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe ( poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego): logopedia, rytmika oraz religia. Zajęcia dodatkowe (logopedia, religia) finansowane są przez Urząd Miasta Żagań. Nauczycielki posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe – studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym ( 6 osób); licencjat z przygotowaniem pedagogicznym (1 osoba). Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w czasie realizacji podstawy programowej przez nauczyciela wychowania przedszkolnego z kwalifikacjami do nauki języka angielskiego, zatrudnionego w przedszkolu. Zajęcia logopedyczne prowadzi specjalista nauczyciel-logopeda. Zajęcia muzyczno-ruchowe prowadzone są przez firmę zewnętrzną. Na życzenie rodziców odbywają się zajęcia z religii prowadzone przez nauczycielkę-katechetkę. Praca wychowawczo – dydaktyczna realizowana jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkole realizuje własny program wychowawczy, profilaktyczny i adaptacyjny; bierze udział w realizacji programów o tematyce zdrowotnej.

Priorytetami w działalności przedszkola są:

 • uzyskanie maksymalnego zadowolenia i radości dziecka z pobytu w przedszkolu;
 • tworzenie warunków do zapewnienia dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych i przyjaznych warunkach, dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci;
 • realizacja planowanych zadań przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań dzieci, rodziców, nauczycieli, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • harmonijna współpraca domu i przedszkola w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych oraz ukształtowania u dziecka pełnego poczucia bezpieczeństwa oraz wiary i ufności we własne siły;
 • przygotowanie do podjęcia nauki w szkole;
 • szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry przedszkola;
 • podnoszenie jakości pracy przedszkola.

 

Lista plików do pobrania:

Plik Opis
pdf Program adaptacyjny Program adaptacyjny dla Miejskiego Przedszkola nr 3 w Żaganiu
pdf Ramowy rozkład dnia 3 i 4 latków Ramowy rozkład dnia 3 i 4 latków w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Żaganiu
pdf Ramowy rozkład dnia 4 i 5 latków Ramowy rozkład dnia 4 i 5 latków w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Żaganiu
pdf Wychowawcze zakazy i nakazy Wychowawcze zakazy i nakazy w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Żaganiu